અત્યાર સુધી બજેટમાં આવેલા મોટા પરિવર્તનો

Budget 2023

ત્યારે, શું તમને ખબર છે કે બજેટમાં અત્યારસુધી ઘણા મોટા પરિવર્તનો થયા છે

Budget 2023

ભારતનું પહેલું બજેટ સંવિધાનની રચના પહેલા પ્રથમ નાણામંત્રી શણમુખમ શેટ્ટી દ્વારા 26 નવેમ્બર 1947માં રજૂ થયું હતું

Budget 2023

1955 સુધી બજેટ માત્ર અંગ્રેજીમાં છપાતું હતું

Budget 2023

ત્યારબાદ 1956થી યુનિયન બજેટ હિન્દીમાં પણ છપાવા લાગ્યું

Budget 2023

2016 સુધી બજેટ ફેબ્રુઆરીના અંતિમ દિવસે રજૂ કરવામાં આવતું હતું

Budget 2023

2017માં તેમાં પરિવર્તન આવ્યો અને બજેટ રજૂ કરવાનો દિવસ 1 ફેબ્રુઆરી કરાયો

Budget 2023

2016 સુધી રેલવે બજેટ અલગ રજૂ કરવામાં આવતું હતું

Budget 2023

પરંતુ, 2017થી રેલવે બજેટને પણ મુખ્ય બજેટનો ભાગ બનાવી દેવામાં આવ્યો 

Budget 2023

1999 પહેલા બજેટ સાંજે 5 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવતું હતું

Budget 2023

1999થી બજેટ સવારે 11 વાગ્યે રજૂ થવા લાગ્યું

વધુ વેબ સ્ટોરીઝ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો