જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

શું તમે જાણો છે કે 200 રૂપિયાની નોટને છાપવા માટે RBIને 500ની નોટ કરતા વધુ ખર્ચ થાય છે.

જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

એક RTI અરજીમાં આ વાતનો ખુલાસો થયો છે. તો ચાલો જાણીએ કઇ નોટને છાપવામાં કેટલો ખર્ચ થાય છે.

જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

10 રૂપિયાની એક હજાર નોટ છાપવાનો ખર્ચ - 960 રૂપિયા

જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

20 રૂપિયાની એક હજાર નોટ છાપવાનો ખર્ચ - 950 રૂપિયા

જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

50 રૂપિયાની એક હજાર નોટ છાપવાનો ખર્ચ - 1,130 રૂપિયા

જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

100 રૂપિયાની 1000 નોટ છાપવાનો ખર્ચ - 1,770 રૂપિયા

જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

200 રૂપિયાની હજાર નોટ છાપવાનો ખર્ચ - 2,370 રૂપિયા

જાણો ચલણી નોટ છાપવા પાછળ કેટલો ખર્ચ કરે છે RBI

500 રૂપિયાની નોટોની પ્રિન્ટિંગ કિંમત - 2,290 રૂપિયા

વધુ સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો