સુરેન્દ્રનગર: તસ્કરોના ત્રાસથી સાયલા સતત ત્રીજા દિવસે પણ બંધ

  • 13:22 PM August 28, 2017
  • surendranagar NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરેન્દ્રનગર: તસ્કરોના ત્રાસથી સાયલા સતત ત્રીજા દિવસે પણ બંધ

સુરેન્દ્રનગર: તસ્કરોના ત્રાસથી સાયલા સતત ત્રીજા દિવસે પણ બંધ

તાજેતરના સમાચાર