સુરેન્દ્રનગર: રસીકરણ જાગૃતિમાં નિયમો ભુલાયા, ભાજપ કાર્યકરો માસ્ક વગર દેખાયા

  • 15:10 PM March 20, 2021
  • surendranagar NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરેન્દ્રનગર: રસીકરણ જાગૃતિમાં નિયમો ભુલાયા, ભાજપ કાર્યકરો માસ્ક વગર દેખાયા

સુરેન્દ્રનગર: રસીકરણ જાગૃતિમાં નિયમો ભુલાયા, ભાજપ કાર્યકરો માસ્ક વગર દેખાયા

તાજેતરના સમાચાર