સુરેન્દ્રનગર: સુવિધા ન મળતા રહીશોએ ઉચ્ચારી ચૂંટણી બહિષ્કારની ચિમકી

  • 18:11 PM December 19, 2020
  • surendranagar NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરેન્દ્રનગર: સુવિધા ન મળતા રહીશોએ ઉચ્ચારી ચૂંટણી બહિષ્કારની ચિમકી

સુરેન્દ્રનગર: સુવિધા ન મળતા રહીશોએ ઉચ્ચારી ચૂંટણી બહિષ્કારની ચિમકી

તાજેતરના સમાચાર