સુરેન્દ્રનગર: પંચાયત અને પાલિકા માટે ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર

  • 18:03 PM February 11, 2021
  • surendranagar NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરેન્દ્રનગર: પંચાયત અને પાલિકા માટે ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર

સુરેન્દ્રનગર: પંચાયત અને પાલિકા માટે ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર

તાજેતરના સમાચાર