સુરેન્દ્રનગર: કારણ વગર પરેશાન કરવાનો કલેકટરનો મામલતદાર પર આરોપ

  • 17:38 PM December 19, 2020
  • surendranagar NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરેન્દ્રનગર: કારણ વગર પરેશાન કરવાનો કલેકટરનો મામલતદાર પર આરોપ

સુરેન્દ્રનગર: કારણ વગર પરેશાન કરવાનો કલેકટરનો મામલતદાર પર આરોપ

તાજેતરના સમાચાર