લીમડીની શાળામાં Corona નો Case નોંધાયો, બી.પી.અગ્રવાલ હાઈસ્કૂલના શિક્ષકને કોરોના

  • 16:12 PM March 08, 2021
  • surendranagar NEWS18 GUJARATI
Share This :

લીમડીની શાળામાં Corona નો Case નોંધાયો, બી.પી.અગ્રવાલ હાઈસ્કૂલના શિક્ષકને કોરોના

લીમડીની શાળામાં Corona નો Case નોંધાયો, બી.પી.અગ્રવાલ હાઈસ્કૂલના શિક્ષકને કોરોના

તાજેતરના સમાચાર