તાપીઃ વ્યારા નપાની સમાન્યસભામાં 5 સસ્પેન્ડેડ કોર્પોરેટર્સનો પૂર્વપ્રમુખ દીપાલીબેન પર હુમલો

  • 18:13 PM June 30, 2018
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

તાપીઃ વ્યારા નપાની સમાન્યસભામાં 5 સસ્પેન્ડેડ કોર્પોરેટર્સનો પૂર્વપ્રમુખ દીપાલીબેન પર હુમલો

તાપીઃ વ્યારા નપાની સમાન્યસભામાં 5 સસ્પેન્ડેડ કોર્પોરેટર્સનો પૂર્વપ્રમુખ દીપાલીબેન પર હુમલો

તાજેતરના સમાચાર