આ હોસ્પિટલમાં સુવિધા ના અભાવે દર્દીઓ એ જમીન પર લેવી પડી છે સારવાર

  • 14:28 PM January 24, 2018
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

આ હોસ્પિટલમાં સુવિધા ના અભાવે દર્દીઓ એ જમીન પર લેવી પડી છે સારવાર

આ હોસ્પિટલમાં સુવિધા ના અભાવે દર્દીઓ એ જમીન પર લેવી પડી છે સારવાર

તાજેતરના સમાચાર