સતત પાણીની આવકના કારણે ઉકાઈ ડૅમના 4 દરવાજા 6 ફૂટ સુધી ખોલાયા, કુલ 15 દરવાજા ખોલાયા

  • 11:44 AM August 22, 2020
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સતત પાણીની આવકના કારણે ઉકાઈ ડૅમના 4 દરવાજા 6 ફૂટ સુધી ખોલાયા, કુલ 15 દરવાજા ખોલાયા

સતત પાણીની આવકના કારણે ઉકાઈ ડૅમના 4 દરવાજા 6 ફૂટ સુધી ખોલાયા, કુલ 15 દરવાજા ખોલાયા

તાજેતરના સમાચાર