નવસારીઃ 110 વર્ષ જૂની બીલીમોરા-વઘઈ નેરોગેજ ટ્રેન અંગે રેલવેનો ઐતિહાસિક નિર્ણય

  • 18:23 PM June 02, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

નવસારીઃ 110 વર્ષ જૂની બીલીમોરા-વઘઈ નેરોગેજ ટ્રેન અંગે રેલવેનો ઐતિહાસિક નિર્ણય

નવસારીઃ 110 વર્ષ જૂની બીલીમોરા-વઘઈ નેરોગેજ ટ્રેન અંગે રેલવેનો ઐતિહાસિક નિર્ણય

તાજેતરના સમાચાર