પુર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે Sardar Sarovar Dam ના 30 માંથી 23 દરવાજાનું સમારકામ પૂર્ણ

  • 18:34 PM June 03, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

પુર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે Sardar Sarovar Dam ના 30 માંથી 23 દરવાજાનું સમારકામ પૂર્ણ

પુર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે Sardar Sarovar Dam ના 30 માંથી 23 દરવાજાનું સમારકામ પૂર્ણ

તાજેતરના સમાચાર