રાજપીપળા: કોરોના વકરતા ફરીથી 4 દિવસ માટે વેપારીઓ દ્વારા સ્વૈચ્છિક બંધ પળાયું

  • 18:18 PM April 20, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજપીપળા: કોરોના વકરતા ફરીથી 4 દિવસ માટે વેપારીઓ દ્વારા સ્વૈચ્છિક બંધ પળાયું

રાજપીપળા: કોરોના વકરતા ફરીથી 4 દિવસ માટે વેપારીઓ દ્વારા સ્વૈચ્છિક બંધ પળાયું

તાજેતરના સમાચાર