નર્મદાઃ જિલ્લામાં રસીકરણ ન કરવા અંધશ્રદ્ધા, રસીકરણ વિશે ઘણી જ ગેરમાન્યતાઓ પ્રસરી

  • 18:56 PM June 04, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

નર્મદાઃ જિલ્લામાં રસીકરણ ન કરવા અંધશ્રદ્ધા, રસીકરણ વિશે ઘણી જ ગેરમાન્યતાઓ પ્રસરી

નર્મદાઃ જિલ્લામાં રસીકરણ ન કરવા અંધશ્રદ્ધા, રસીકરણ વિશે ઘણી જ ગેરમાન્યતાઓ પ્રસરી

તાજેતરના સમાચાર