નર્મદા: કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા તંત્ર એક્શન મોડમાં, જિલ્લામાં ડોર-ટુ-ડોર સર્વેલન્સ શરુ

  • 19:50 PM May 25, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

નર્મદા: કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા તંત્ર એક્શન મોડમાં, જિલ્લામાં ડોર-ટુ-ડોર સર્વેલન્સ શરુ

નર્મદા: કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા તંત્ર એક્શન મોડમાં, જિલ્લામાં ડોર-ટુ-ડોર સર્વેલન્સ શરુ

તાજેતરના સમાચાર