સ્વચ્છતા મામલે Rajkot રાજ્યમાં દ્વિતીય, 10 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરમાં 7મો ક્રમાંક

  • 19:51 PM October 03, 2022
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

સ્વચ્છતા મામલે Rajkot રાજ્યમાં દ્વિતીય, 10 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરમાં 7મો ક્રમાંક

સ્વચ્છતા મામલે Rajkot રાજ્યમાં દ્વિતીય, 10 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરમાં 7મો ક્રમાંક

તાજેતરના સમાચાર