પાણી પીવા માટે માસ્ક ઉતરતા પણ દંડ વસુલવામાં આવે છે : Porbanadar વેપારીઓ

  • 14:58 PM June 04, 2021
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

પાણી પીવા માટે માસ્ક ઉતરતા પણ દંડ વસુલવામાં આવે છે : Porbanadar વેપારીઓ

પાણી પીવા માટે માસ્ક ઉતરતા પણ દંડ વસુલવામાં આવે છે : Porbanadar વેપારીઓ

તાજેતરના સમાચાર