પોરબંદર: ઘેડ પંથકમાં ફરી પાણી ભરાવાનું શરુ, મંડેર ગામથી ઘોડાદરના રસ્તા પર પાણી

  • 15:53 PM August 22, 2020
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

પોરબંદર: ઘેડ પંથકમાં ફરી પાણી ભરાવાનું શરુ, મંડેર ગામથી ઘોડાદરના રસ્તા પર પાણી

પોરબંદર: ઘેડ પંથકમાં ફરી પાણી ભરાવાનું શરુ, મંડેર ગામથી ઘોડાદરના રસ્તા પર પાણી

તાજેતરના સમાચાર