પોરબંદરઃ દરિયામાં ત્રણ નાની હોડી ડૂબી, હોડીમાં સવાર માછીમારોનો બચાવ

  • 12:27 PM July 22, 2018
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

પોરબંદરઃ દરિયામાં ત્રણ નાની હોડી ડૂબી, હોડીમાં સવાર માછીમારોનો બચાવ

પોરબંદરઃ દરિયામાં ત્રણ નાની હોડી ડૂબી, હોડીમાં સવાર માછીમારોનો બચાવ

તાજેતરના સમાચાર