પોરબંદર: ધારાસભ્યના પુત્ર સેવા માટે આગળ આવ્યા, એક રૂપિયાનું ટોકન લઈને સેવા આપશે

  • 17:32 PM May 05, 2021
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

પોરબંદર: ધારાસભ્યના પુત્ર સેવા માટે આગળ આવ્યા, એક રૂપિયાનું ટોકન લઈને સેવા આપશે

પોરબંદર: ધારાસભ્યના પુત્ર સેવા માટે આગળ આવ્યા, એક રૂપિયાનું ટોકન લઈને સેવા આપશે

તાજેતરના સમાચાર