પોરબંદર, ભાવનગર, મહુવા, રાજકોટમાં સાંબેલાદાર વરસાદ

  • 21:43 PM July 19, 2018
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

પોરબંદર, ભાવનગર, મહુવા, રાજકોટમાં સાંબેલાદાર વરસાદ

પોરબંદર, ભાવનગર, મહુવા, રાજકોટમાં સાંબેલાદાર વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર