પાછોતરા વરસાદને કારણે Panchmahal જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન

  • 09:22 AM October 04, 2021
  • panchmahal NEWS18 GUJARATI
Share This :

પાછોતરા વરસાદને કારણે Panchmahal જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન

પાછોતરા વરસાદને કારણે Panchmahal જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન

તાજેતરના સમાચાર