સાબરકાંઠા: 31st ને લઈને પોલીસની બાઝ નજર, રાણી-ખોખરા બોર્ડર પર ચેકિંગ

  • 18:18 PM December 31, 2020
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સાબરકાંઠા: 31st ને લઈને પોલીસની બાઝ નજર, રાણી-ખોખરા બોર્ડર પર ચેકિંગ

સાબરકાંઠા: 31st ને લઈને પોલીસની બાઝ નજર, રાણી-ખોખરા બોર્ડર પર ચેકિંગ

તાજેતરના સમાચાર