સાબરકાંઠા: કોરોનાના વધતાં સંક્રમણને કારણે હરસોલનું માર્કેટ 4 દિવસ બંધ

  • 18:33 PM December 04, 2020
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સાબરકાંઠા: કોરોનાના વધતાં સંક્રમણને કારણે હરસોલનું માર્કેટ 4 દિવસ બંધ

સાબરકાંઠા: કોરોનાના વધતાં સંક્રમણને કારણે હરસોલનું માર્કેટ 4 દિવસ બંધ

તાજેતરના સમાચાર