પાટણ: આવતીકાલથી એક સપ્તાહ માટે સ્વૈચ્છિક બંધ, શહેરની બજારમાં ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ

  • 19:17 PM April 19, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

પાટણ: આવતીકાલથી એક સપ્તાહ માટે સ્વૈચ્છિક બંધ, શહેરની બજારમાં ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ

પાટણ: આવતીકાલથી એક સપ્તાહ માટે સ્વૈચ્છિક બંધ, શહેરની બજારમાં ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ

તાજેતરના સમાચાર