પાટણ યુનિ.માં વધુ એક કૌભાંડનો આરોપ, ઉત્તરવહીઓ કોરી મૂકી પાસ કરવાનો આક્ષેપ

  • 16:25 PM March 27, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

પાટણ યુનિ.માં વધુ એક કૌભાંડનો આરોપ, ઉત્તરવહીઓ કોરી મૂકી પાસ કરવાનો આક્ષેપ

પાટણ યુનિ.માં વધુ એક કૌભાંડનો આરોપ, ઉત્તરવહીઓ કોરી મૂકી પાસ કરવાનો આક્ષેપ

તાજેતરના સમાચાર