ઇટાદરા ગામના જૂથ અથડામણ મામલે પોલીસે 5 લોકોની અટકાયત કરી

  • 14:41 PM April 16, 2022
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ઇટાદરા ગામના જૂથ અથડામણ મામલે પોલીસે 5 લોકોની અટકાયત કરી

ઇટાદરા ગામના જૂથ અથડામણ મામલે પોલીસે 5 લોકોની અટકાયત કરી

તાજેતરના સમાચાર