અરવલ્લી: ભિલોડા મગફળી કેન્દ્ર પર ટ્રેકટરોની કતાર, ટેકાના ભાવે ધીમી ખરીદીનો ખેડતોનો આક્ષેપ

  • 16:42 PM December 09, 2020
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી: ભિલોડા મગફળી કેન્દ્ર પર ટ્રેકટરોની કતાર, ટેકાના ભાવે ધીમી ખરીદીનો ખેડતોનો આક્ષેપ

અરવલ્લી: ભિલોડા મગફળી કેન્દ્ર પર ટ્રેકટરોની કતાર, ટેકાના ભાવે ધીમી ખરીદીનો ખેડતોનો આક્ષેપ

તાજેતરના સમાચાર