અરવલ્લી: બાયડ અને ધનસુરામાં શિક્ષકોનો વિરોધ, પડતર માગણી પૂરી કરવા સરકાર સમક્ષ માગ

  • 16:41 PM August 07, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી: બાયડ અને ધનસુરામાં શિક્ષકોનો વિરોધ, પડતર માગણી પૂરી કરવા સરકાર સમક્ષ માગ

અરવલ્લી: બાયડ અને ધનસુરામાં શિક્ષકોનો વિરોધ, પડતર માગણી પૂરી કરવા સરકાર સમક્ષ માગ

તાજેતરના સમાચાર