અરવલ્લી: બટાટાનું મબલખ ઉત્પાદન, કોલ્ડ સ્ટોરેજ ફૂલ થતાં ખેડુંતોને હાલાકી

  • 13:44 PM March 13, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી: બટાટાનું મબલખ ઉત્પાદન, કોલ્ડ સ્ટોરેજ ફૂલ થતાં ખેડુંતોને હાલાકી

અરવલ્લી: બટાટાનું મબલખ ઉત્પાદન, કોલ્ડ સ્ટોરેજ ફૂલ થતાં ખેડુંતોને હાલાકી

તાજેતરના સમાચાર