અરવલ્લી: ધનસુરામાં ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો, ગ્રામજનોએ શાળાની તાળાબંધી કરી

  • 19:36 PM February 19, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી: ધનસુરામાં ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો, ગ્રામજનોએ શાળાની તાળાબંધી કરી

અરવલ્લી: ધનસુરામાં ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો, ગ્રામજનોએ શાળાની તાળાબંધી કરી

તાજેતરના સમાચાર