અરવલ્લી: અનુસૂચિતજાતિની જાનૈયા પર હુમલો, માથે ફેંટો બાંધી ગરબા રમતા હોવાથી કરાયો હુમલો

  • 19:20 PM February 24, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી: અનુસૂચિતજાતિની જાનૈયા પર હુમલો, માથે ફેંટો બાંધી ગરબા રમતા હોવાથી કરાયો હુમલો

અરવલ્લી: અનુસૂચિતજાતિની જાનૈયા પર હુમલો, માથે ફેંટો બાંધી ગરબા રમતા હોવાથી કરાયો હુમલો

તાજેતરના સમાચાર