વિદ્યાર્થીનીઓની છેડતી મામલે 81 વિદ્યાર્થીઓએ શાળા છોડવાની કરી માંગણી

  • 14:37 PM September 22, 2017
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વિદ્યાર્થીનીઓની છેડતી મામલે 81 વિદ્યાર્થીઓએ શાળા છોડવાની કરી માંગણી

વિદ્યાર્થીનીઓની છેડતી મામલે 81 વિદ્યાર્થીઓએ શાળા છોડવાની કરી માંગણી

તાજેતરના સમાચાર