આજે Delhi માં મળનારી NSAની બેઠકમાં Afghanistanની સ્થિતિ મુદ્દે ચર્ચા થશે

  • 11:41 AM November 10, 2021
  • national-international NEWS18 GUJARATI
Share This :

આજે Delhi માં મળનારી NSAની બેઠકમાં Afghanistanની સ્થિતિ મુદ્દે ચર્ચા થશે

આજે Delhi માં મળનારી NSAની બેઠકમાં Afghanistanની સ્થિતિ મુદ્દે ચર્ચા થશે

તાજેતરના સમાચાર