દિલ્હીમાં સંસદમાં ચોમાસુ સત્ર શરુ, ગુજરાતના સાંસદો પણ રહ્યા હાજર

  • 18:28 PM September 14, 2020
  • national-international NEWS18 GUJARATI
Share This :

દિલ્હીમાં સંસદમાં ચોમાસુ સત્ર શરુ, ગુજરાતના સાંસદો પણ રહ્યા હાજર

દિલ્હીમાં સંસદમાં ચોમાસુ સત્ર શરુ, ગુજરાતના સાંસદો પણ રહ્યા હાજર

તાજેતરના સમાચાર