ખેડૂત આંદોલન: કાયદાના દાયરામાં રહીને ઉકેલ લવાશે: કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમર

  • 18:55 PM December 04, 2020
  • national-international NEWS18 GUJARATI
Share This :

ખેડૂત આંદોલન: કાયદાના દાયરામાં રહીને ઉકેલ લવાશે: કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમર

ખેડૂત આંદોલન: કાયદાના દાયરામાં રહીને ઉકેલ લવાશે: કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમર

તાજેતરના સમાચાર