બાળકોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ, માત્ર કર્ણાટકમાં 0-9 વર્ષના 40 હજાર જેટલાં બાળકો સંક્રમિત

  • 10:52 AM May 22, 2021
  • national-international NEWS18 GUJARATI
Share This :

બાળકોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ, માત્ર કર્ણાટકમાં 0-9 વર્ષના 40 હજાર જેટલાં બાળકો સંક્રમિત

બાળકોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ, માત્ર કર્ણાટકમાં 0-9 વર્ષના 40 હજાર જેટલાં બાળકો સંક્રમિત

તાજેતરના સમાચાર