વડોદરા: ગોત્રી સેલ પેટ્રોલપંપ પાસે 20 લાખથી વધુની લૂંટ

  • 18:10 PM September 25, 2017
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વડોદરા: ગોત્રી સેલ પેટ્રોલપંપ પાસે 20 લાખથી વધુની લૂંટ

વડોદરા: ગોત્રી સેલ પેટ્રોલપંપ પાસે 20 લાખથી વધુની લૂંટ

તાજેતરના સમાચાર