છોટાઉદેપુરમાં શિક્ષકે કરી શિક્ષકની હત્યા, હત્યારાના નવમી ડિસેમ્બરના રોજ લગ્ન

  • 10:17 AM December 05, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

છોટાઉદેપુરમાં શિક્ષકે કરી શિક્ષકની હત્યા, હત્યારાના નવમી ડિસેમ્બરના રોજ લગ્ન

છોટાઉદેપુરમાં શિક્ષકે કરી શિક્ષકની હત્યા, હત્યારાના નવમી ડિસેમ્બરના રોજ લગ્ન

તાજેતરના સમાચાર