છોટાઉદેપુરમાં ખેડૂતોને તલના યોગ્ય ભાવ ન મળતા નારાજગી

  • 16:08 PM June 05, 2021
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

છોટાઉદેપુરમાં ખેડૂતોને તલના યોગ્ય ભાવ ન મળતા નારાજગી

છોટાઉદેપુરમાં ખેડૂતોને તલના યોગ્ય ભાવ ન મળતા નારાજગી

તાજેતરના સમાચાર