છોટાઉદેપુરઃ કપાસના ખેડૂતોને રડવાનો વારો આવ્યો, કપાસ વીણવાનો જ છોડી દીધો

  • 16:59 PM December 12, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

છોટાઉદેપુરઃ કપાસના ખેડૂતોને રડવાનો વારો આવ્યો, કપાસ વીણવાનો જ છોડી દીધો

છોટાઉદેપુરઃ કપાસના ખેડૂતોને રડવાનો વારો આવ્યો, કપાસ વીણવાનો જ છોડી દીધો

તાજેતરના સમાચાર