સુરેન્દ્રનગર: અનેક રજૂઆતો છતાં પરિણામ ન આવતા ખેડૂતોએ જાતે જ કેનાલની સાફ સફાઈ હાથ ધરી

  • 18:30 PM January 18, 2021
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરેન્દ્રનગર: અનેક રજૂઆતો છતાં પરિણામ ન આવતા ખેડૂતોએ જાતે જ કેનાલની સાફ સફાઈ હાથ ધરી

સુરેન્દ્રનગર: અનેક રજૂઆતો છતાં પરિણામ ન આવતા ખેડૂતોએ જાતે જ કેનાલની સાફ સફાઈ હાથ ધરી

તાજેતરના સમાચાર