ઉપલેટામાં બાગાયતી પાક પર "Tauktae"નો ત્રાસ, વાવાઝોડાથી ખેડૂતોના બાગાયતી પાકને ભારે નુકસાન

  • 20:07 PM May 19, 2021
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

ઉપલેટામાં બાગાયતી પાક પર "Tauktae"નો ત્રાસ, વાવાઝોડાથી ખેડૂતોના બાગાયતી પાકને ભારે નુકસાન

ઉપલેટામાં બાગાયતી પાક પર "Tauktae"નો ત્રાસ, વાવાઝોડાથી ખેડૂતોના બાગાયતી પાકને ભારે નુકસાન

તાજેતરના સમાચાર