દ્વારકા: મીઠાપુર પાસે 6 કિલો ચરસ સાથે 2 શખ્સોની ધરપકડ

  • 12:39 PM September 26, 2020
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

દ્વારકા: મીઠાપુર પાસે 6 કિલો ચરસ સાથે 2 શખ્સોની ધરપકડ

દ્વારકા: મીઠાપુર પાસે 6 કિલો ચરસ સાથે 2 શખ્સોની ધરપકડ

તાજેતરના સમાચાર