ઓખાથી-દ્વારકા જતાં ડોલ્ફીન દેખાઇ, પ્રવસીઓએ ડોલ્ફીન બોટ સાથે મસ્તી કરતી હોય વીડિયો ઉતાર્યો

  • 19:32 PM January 05, 2021
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

ઓખાથી-દ્વારકા જતાં ડોલ્ફીન દેખાઇ, પ્રવસીઓએ ડોલ્ફીન બોટ સાથે મસ્તી કરતી હોય વીડિયો ઉતાર્યો

ઓખાથી-દ્વારકા જતાં ડોલ્ફીન દેખાઇ, પ્રવસીઓએ ડોલ્ફીન બોટ સાથે મસ્તી કરતી હોય વીડિયો ઉતાર્યો

તાજેતરના સમાચાર