બોટાદઃ સાંદીપનિ સ્કૂલ-સંચાલકની બાળકોને ધો.12 સુધી મફતમાં શિક્ષણ આપવાની અનોખી પહેલ

  • 21:56 PM July 06, 2018
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

બોટાદઃ સાંદીપનિ સ્કૂલ-સંચાલકની બાળકોને ધો.12 સુધી મફતમાં શિક્ષણ આપવાની અનોખી પહેલ

બોટાદઃ સાંદીપનિ સ્કૂલ-સંચાલકની બાળકોને ધો.12 સુધી મફતમાં શિક્ષણ આપવાની અનોખી પહેલ

તાજેતરના સમાચાર