મંગળ બન્યો અ'મંગળ': મૃતકોના પરિવારજનોને રૂ. 4 લાખની સહાયની જાહેરાત

  • 14:46 PM March 06, 2018
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

મંગળ બન્યો અ'મંગળ': મૃતકોના પરિવારજનોને રૂ. 4 લાખની સહાયની જાહેરાત

મંગળ બન્યો અ'મંગળ': મૃતકોના પરિવારજનોને રૂ. 4 લાખની સહાયની જાહેરાત

તાજેતરના સમાચાર