માછીમારોના જીવ બચાવવા ચાલુ તોફાનમા આવ્યા "દેવદૂત", 22 માછીમારો બચાવાયા

  • 19:27 PM May 25, 2021
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

માછીમારોના જીવ બચાવવા ચાલુ તોફાનમા આવ્યા "દેવદૂત", 22 માછીમારો બચાવાયા

માછીમારોના જીવ બચાવવા ચાલુ તોફાનમા આવ્યા "દેવદૂત", 22 માછીમારો બચાવાયા

તાજેતરના સમાચાર