હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

અમરેલી: વીરજી ઠુમ્મરે મરજિયાત પાક વીમા પર પરિપત્રની માગણીનો સરકારને લખ્યો પત્ર

Samachar February 21, 2020, 6:16 PM IST

અમરેલી: વીરજી ઠુમ્મરે મરજિયાત પાક વીમા પર પરિપત્રની માગણીનો સરકારને લખ્યો પત્ર

અમરેલી: વીરજી ઠુમ્મરે મરજિયાત પાક વીમા પર પરિપત્રની માગણીનો સરકારને લખ્યો પત્ર

તાજેતરના સમાચાર